باکس آفیس

  باکس آفیس آخر این هفته سینمای جهان

  • هفته اکران 1
  • فروش اخرهفته$26M
  • فروش کل $26M
  • هفته اکران 3
  • فروش اخرهفته$16M
  • فروش کل $160M
  • هفته اکران 4
  • فروش اخرهفته$5.8M
  • فروش کل $98M
  • هفته اکران 6
  • فروش اخرهفته$5.5M
  • فروش کل $175M
  • هفته اکران 7
  • فروش اخرهفته$4.3M
  • فروش کل $273M
  • هفته اکران 2
  • فروش اخرهفته$4.1M
  • فروش کل $19M
  • هفته اکران 2
  • فروش اخرهفته$3.8M
  • فروش کل $15M
  • هفته اکران 1
  • فروش اخرهفته$1.5M
  • فروش کل $444M
  • هفته اکران 1
  • فروش اخرهفته$1.3M
  • فروش کل $1.4M
  • هفته اکران 1
  • فروش اخرهفته$991K
  • فروش کل $2M